Tax-and-Balances-logo-01

Privacyverklaring

Privacyreglement van ons kantoor

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Tax & Balances

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde verplichtingen en heeft degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. Het waarborgen van uw privacy is voor Tax & Balances van groot belang. Dat mag u ook van ons verwachten.
Tax & Balances, gevestigd aan Maanplein 87, 6412 AZ Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons kantoor

Bij Tax & Balances kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren en u van dienst te kunnen zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tax & Balances verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Doorgaans is dit overigens het gevolg van een door u zelf gedaan verzoek om contact op te nemen met u.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tax & Balances verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam;
• e-mailadres.

Bij hoge uitzondering kunnen wij meer persoonsgegevens verwerken doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt met het doel dat wij deze persoonsgegevens ten uwen behoeve verwerken.

Onze verplichtingen

Tax & Balances is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoons-gegevens die op ons kantoor plaatsvindt. Aan de verplichtingen die daaruit voortvloeien, voldoet Tax & Balances als volgt:
• Uw persoonsgegevens worden in het kader van onze dienstverlening gebruikt en verzameld.
• Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats voor andere doeleinden.
• U wordt geïnformeerd over het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via onze website, het aanvaarden van cookies of langs andere weg. Maar ook doordat u uit de aard der zaak beseft of in redelijkheid kunt beseffen dat u actief gegevens aan ons verstrekt teneinde een door u gewenst doel te bereiken.
• Alle medewerkers binnen Tax & Balances hebben zich contractueel verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en voorgeschreven is. Tax & Balances bewaart uw persoonsgegevens ook niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Zolang het bewaren van die persoonsgegevens wettelijk toegestaan is.
• (Of wanneer dit korter is:) Zolang de relatie met de belanghebbende bij die persoonsgegevens duurt.
• Tot het moment dat de belanghebbende bij die persoonsgegevens per mail aan ja@tbbv.nl te kennen heeft gegeven dat hij wenst dat die persoonsgegevens verwijderd worden.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Tax & Balances via een e-mail aan ja@tbbv.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Tax & Balances kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan s.v.p. contact met ons op via ja@tbbv.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Verstrekking en uitwisseling van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Tax & Balances zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een medewerker van Tax & Balances worden doorbroken. Tax & Balances verstrekt daarom alleen dan persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tax & Balances gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tax & Balances neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vraag of klacht

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek per e-mail aan ja@tbbv.nl. Dan gaat Jos Amkreutz hierover graag met u in overleg. Dat geldt ook wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tax & Balances zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Tax & Balances wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Website: https://www.taxandbalances.nl
Kantooradres: Maanplein 87, 6412 AZ Heerlen
Telefoon: +31 (0)45-302 0000
Jos Amkreutz is de Functionaris Gegevensbescherming van Tax & Balances (e-mail ja@tbbv.nl)

Klantenstop

Op dit moment hebben wij een klantenstop! Uiteraard blijven we bereikbaar voor onze vaste klanten op de bekende kanalen.

Excuses voor het ongemak.

Team Tax & Balances

Tax-and-Balances-logo-01

Solliciteren

Privacyverklaring