Tax-and-Balances-logo-01

Gebruikelijk loon DGA: veranderingen m.i.v. 2023

De gebruikelijk-loonregeling (in de Wet op de Loonbelasting) bepaalt dat dga’s minimaal het loon moeten ontvangen dat gebruikelijk is voor de arbeid die als dga wordt verricht.

Volgens de huidige wet mag daarbij nog voor maximaal 25% worden afgeweken van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit noemt men de doelmatigheidsmarge.

Met ingang van 2023 wordt de doelmatigheidsmarge echter volledig geschrapt en is 100% de regel.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon vanaf 2023?

Het loon dat de dga ontvangt moet gebruikelijk zijn gelet op het niveau en de duur van zijn werkzaamheden. Als vuistregel geldt dat het loon met ingang van 2023 moet worden vastgesteld op het hoogste van de navolgende bedragen:

  1. 100% van het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming van de dga of een daarmee verbonden lichaam;
  3. € 48.000.

Afhankelijk van de omstandigheden kan van de uitkomst worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer sprake is van part time werken of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Wat moet de dga ondernemen?

Voor een beoordeling of zijn loon aan de nieuwe regels voldoet, moet de dga als volgt te werk gaan:

  1. Bepaal het loon voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij deze vergelijking spelen onder andere de volgende criteria een rol: de branche, de grootte van de onderneming, het takenpakket van de dga, de daarmee gemoeide tijd en zijn verantwoordelijkheden.
  2. Kijk daarnaast ook of er andere bronnen over salariëring zijn, zoals salarisschalen in relevante cao’s, vacatureadvertenties met een vergelijkbare functie, websites die gaan over marktconforme salarissen etc.
  3. Ga na of er een werknemer binnen de onderneming (of een daarmee verbonden lichaam) is die meer verdient dan het bedrag dat op basis van het onderzoek onder punt 1 vastgesteld is.
  4. Leg tot slot goed vast op basis van welke gegevens het dga-loon is vastgesteld. Bewaar deze onderbouwing in het dossier. Op verzoek van de Belastingdienst kan het dga-loon dan beter worden verdedigd, hetgeen een discussie met de fiscus ten goede zal komen.

Bedenk ook dat we in een samenleving leven waarin de tendens is dat de lonen over de gehele linie zullen stijgen. Ook dit is van invloed op een juiste loonvaststelling in 2023 en volgende jaren.

Deel dit artikel:

Klantenstop

Op dit moment hebben wij een klantenstop! Uiteraard blijven we bereikbaar voor onze vaste klanten op de bekende kanalen.

Excuses voor het ongemak.

Team Tax & Balances

Tax-and-Balances-logo-01

Solliciteren

Gebruikelijk loon DGA: veranderingen m.i.v. 2023